Nu te zien:

‘En ook dit zal worden vergeten’ is de titel van de tentoonstelling  èn van een werk van Rick Koren: een telefoonhoorn die, naar de muur gericht,  op een berg geel textiel ligt. Dat vergeten kan op het gesprek via de ouderwetse telefoonhoorn slaan, het kunstwerk zelf, of de hele tentoonstelling. Vergeten worden is ons lot, zo maakte Tsjechov met zijn uitspraak, ‘alles zal worden vergeten’ duidelijk, is het niet nu dan toch later. Daar worden we in deze tentoonstelling aan herinnerd, met een aantal werken die verwijzen naar voorbije of vergeefse pogingen tot communicatie.

Koren is een meester in het gebruik van verschillende materialen. Hij combineert moeiteloos hout, metaal, keramiek, textiel, glas, ijzerdraad en communicatiesnoeren. Het resultaat is telkens een object van wonderlijke schoonheid met een poëtische zeggingskracht.

 

“And this too shall be forgotten” is the title of the exhibition and of a work by Rick Koren: a telephone receiver, facing the wall, lying on a pile of yellow fabric. The act of forgetting could refer to the conversation via the old-fashioned telephone receiver, the artwork itself, or the entire exhibition. Being forgotten is our fate, as Chekhov made clear with his statement, “everything will be forgotten,” whether not now, then later. This exhibition serves as a reminder of this, with several works referencing past or futile attempts at communication.

Koren is a master in the use of various materials. He effortlessly combines wood, metal, ceramics, textiles, glass, wire, and communication cords. The result is always an object of wondrous beauty with a poetic expressiveness.


vorige shows:

Grafisch Atelier Minnigh: BLAUWDRUK


Omdat Grafisch Atelier Minnigh alweer 12,5 jaar bestaat hebben kunstenaars, die recent of in het verleden in GAM hebben gewerkt, een prent gemaakt. Deze werden, tezamen met een druk van Joost Minnigh en een cahier, gepresenteerd in Westerkadekunst.

De expositie was een momentopname van de grafiek in Rotterdam. Hans Andringa, een van de initiatiefnemers van Grafisch Atelier Minnigh, heeft aan het project de naam ‘Blauwdruk’ gegeven en 24 kunstenaars uitgedaagd zichzelf te tonen in hun prent en hun vingerafdruk; een stempel als blauwdruk, als een uniek persoonlijkheids­instrument.

Andringa memoreert in het cahier: “Gegrepen door de attitude van Anton Heijboer, adresseerden wij regelmatig aan Frans de Groot de volgende opmerking: Nog een vinger­afdruk erbij en je hebt een echte Heijboer!”.

De vijfentwintig prenten en het cahier werden in een box verkocht. In de expositie was er van elke ‘Blauwdrukker’ ook ander grafisch werk te zien zijn.

 

Because Graphic Atelier Minnigh has been in existence for 12.5 years, artists who have worked at GAM recently or in the past have created a print. These, together with a print by Joost Minnigh and a booklet, were presented at Westerkadekunst.

This exhibition was a snapshot of graphics in Rotterdam. Hans Andringa, one of the initiators of Graphic Atelier Minnigh, has given the project the name 'Blueprint' and challenged 24 artists to showcase themselves in their print along with their fingerprint; a stamp as a blueprint, as a unique personal instrument.

Andringa recalls in the booklet: "Captivated by the attitude of Anton Heijboer, we regularly addressed the following remark to Frans de Groot: Add one more fingerprint and you have a real Heijboer!"

The twenty-five prints and the booklet were on sale in a box. In the exhibition, other graphic works by each 'Blueprinter' was also on display.

Madeleine Tirtiaux: Bars in Rotterdam


Sinds 2 jaar bezoekt Madeleine allerlei horecagelegenheden in Rotterdam om daar ter plekke het interieur vast te leggen. Hier kan ze een echte sfeer absorberen en een moment of situatie schilderen die haar raakt: ...het ochtendlicht, een vrouw met een hoed, een eenzaam iemand in een hoek of een enthousiast gesprek... ‘Bars fascineren me omdat er zoveel beweging is, zoveel verschillende mensen... zoveel verhalen die zich er afspelen. Het is een hartverwarmende plek voor eenzame mensen en een prachtige plek om verbinding te maken’, zoals Madeleine uitlegt. Meer dan portretten van bars, is deze serie een voorwendsel om te praten over de sociale betekenis van deze plaatsen van uitwisseling, communicatie of aangrijpende, reflecterende eenzaamheid.

 

For the past 2 years, Madeleine has been visiting various hospitality establishments in Rotterdam to capture their interiors on the spot. Here, she can absorb a real atmosphere and paint a moment or situation that touches her: ...the morning light, a woman with a hat, a lonely figure in a corner, or an enthusiastic conversation...as Madeleine explains. More than portrait of bars, this series is a pretext to speak about the social significance of these places of exchange, communication or poignant, reflective solitude.

Nominatie Volkskrant Prijs

Sebastian Haquin


We zijn heel blij te melden dat een van onze favoriete kunstenaars, Sebastian Haquin is genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2024. Deze prijs is bedoeld om jong talent in de schijnwerpers te plaatsen en hun carrière een impuls te geven.
In het Stedelijk Museum Schiedam is van 6/4 t/m 23/6 een tentoonstelling met het werk van de vijf genomineerden te zien. Een vakjury maakt half mei de winnaar bekend. De winnaar krijgt 10 duizend euro. Ook is er een publieksprijs (2.500 euro), gebaseerd op stemmen van de museumbezoekers.
Werk van Sebastian is nog steeds, op afspraak bij ons te zien (op nummer 27) en ook nog te koop via GalleryViewer

 
We are very pleased to announce that one of our favorite artists, Sebastian Haquin, has been nominated for the Volkskrant Visual Arts Prize 2024. This prize is intended to spotlight young talent and give their careers a boost. An exhibition featuring the work of the five nominees will be on display at the Stedelijk Museum Schiedam from 6/4 to 23/6. A professional jury will announce the winner in mid-May. The winner will receive 10,000 euros. There is also a public prize (2,500 euros) based on votes from museum visitors.
Work by Sebastian is still available for viewing, by appointment at our location (at number 27) and also for sale through GalleryViewer

 

Nog te zien op nr 27: 

A Good Year for the Roses

Elk object kan een symbool worden. En elk symbool kan onverwachte diepten opleveren. Sebastian Haquin (London, 1991) onderzoekt de magie van alledaagse dingen. Zijn startpunt zijn dromen en vervormde herinneringen. De scène die zich in zijn hoofd heeft vastgebeiteld, bootst hij fysiek na met uitgekozen modellen en schildert hij dan vaak meteen. De elementen van zijn werk los - een naakte man op handen en voeten, een vrouw met een zonnebril en glas wijn, Peter Pan - lijken hooguit wat onbestemd. Maar gecombineerd in het werk van Haquin, leggen ze een spektakel bloot.

Zijn werk is figuratief en expressionistisch. Hij bedient zich van een uitbundig kleurenpalet en een afwisselend grof en fijne toets. Haquin maakt veelvuldig gebruik van het nat-in-natschilderen (alla prima), waarbij hij een nieuwe laag aanbrengt zonder dat de lagen tussendoor drogen. Door het laten zien van de verschillende lagen verf, wil Haquin ruimte scheppen in het schilderij. Zoals een droom ook bepaalde gedeelten vaag laat, en andere weer gedetailleerd of vervormd. De verflagen fungeren zo als het startpunt van het narratief en geven een extra symbolische laag aan het werk.
Sebastian Haquin is geboren in Londen en opgegroeid in Australië. Zijn vader is Frans. Hij studeerde af aan de Kunstacademie RMIT in Melbourne, BFA painting. Hij woont en werkt in Rotterdam.

 

Every object can become a symbol. And every symbol can reveal unexpected depths. Sebastian Haquin (London, 1991) explores the magic of everyday things.  His starting point is dreams and distorted memories. The scene that has been etched in his mind is physically replicated with chosen models, and then often immediately painted. The elements of his work - a naked man on all fours, a woman with sunglasses and a glass of wine, Peter Pan - may seem somewhat ambiguous at best. But combined in Haquin's work, they reveal a spectacle.

His work is figurative and expressionistic. He uses a rich color palette and a varied coarse and fine brushstroke. Haquin frequently employs wet-on-wet painting (alla prima), applying a new layer without letting the layers dry in between. By showing the different layers of paint, Haquin aims to create space in the painting. Just as a dream leaves certain parts vague, and others detailed or distorted. The layers of paint thus serve as the starting point of the narrative and provide an additional symbolic layer to the work.
Sebastian Haquin was born in London and raised in Australia. His father is French. He graduated from the RMIT Art Academy in Melbourne, BFA painting. He lives and works in Rotterdam.

 


Openingstijden / Opening hours

Westerkadekunst is tijdens exposities geopend van vrijdag t/m zondag, van 12 tot 17 uur. Het is mogelijk om buiten deze tijden een afspraak te maken.

Westerkadekunst is open during exhibitions from Friday to Sunday, from 12:00 pm to 5:00 pm. If you would like to visit outside these hours, it is possible to make an appointment


Meld je aan voor de Westerkadekunst Nieuwsbrief

Volg ons op X en Instagram